Biuro Rachunkowe Perfekt

501 162 930, 513 674 220 (Łódź) , 506 497 225 (Opole) biuro@brperfekt.pl

Menu

Jak zmienią się zasady ustalania właściwości urzędu dla rozliczeń VAT w roku 2016

By In Bez kategorii On 2015/12/06


Od 1 stycznia 2016 r. miejsce prowadzenia działalności nie będzie decydować o ustaleniu właściwości urzędu do rozliczeń VAT. Podatnicy będą rozliczać VAT w urzędzie właściwym według miejsca zamieszkania lub siedziby. Oznacza to, że dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego będzie to ten sam urząd. Natomiast Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy (KWUS), którym będzie Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy, przejmie największych podatników. Będzie działało dodatkowo 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

 

 1. Zasady ustalania właściwości urzędów

 

Do ustalania urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń VAT od 1 stycznia 2016 r. będziemy stosować art. 17 Ordynacji podatkowej:

Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

Po zmianach przepisów ustawa o VAT będzie regulować zasady ustalania właściwości urzędu w dwóch przypadkach, tj. gdy podatnicy:

 • nie posiadają siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski – w takim przypadku właściwym organem podatkowym będzie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Natomiast w rozporządzeniu w sprawie właściwości organów podatkowych zostanie określone, że dla podmiotu, który nie ma siedziby w Polsce, ale ma stałe miejsce prowadzenia działalności, dla rozliczeń VAT właściwy będzie urząd ze względu na to miejsce prowadzenia działalności;
 • mający siedzibę na terytorium UE i podmioty zagraniczne, które na terytorium UE takiej siedziby nie mają, zostaną zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych, dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska – w takim przypadku właściwym organem podatkowym będzie Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Natomiast w sprawach VAT od importu o właściwości urzędu będą decydować przepisy celne.

W pozostałych przypadkach (gdy podatnik nie podlega pod wyspecjalizowany urząd) właściwy dla rozliczeń VAT polskich podatników od 1 stycznia 2016 r. będzie:

 • urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania – w przypadku osób fizycznych,
 • urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby – w przypadku pozostałych podmiotów.

Przepisy nie wskazują, czy podatnik powinien zawiadomić urząd o zmianie właściwości. Należy przyjąć, że nastąpi to z urzędu, tak jak w przypadku KWUS. Redakcja wystąpiła z takim pytaniem do MF, ale nie otrzymała jeszcze odpowiedzi.

 1. Powstaje Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy

 

Od 1 stycznia 2016 r. powstanie Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy. Jego funkcje będzie pełnić Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy. Będzie się zajmował obsługą tzw. dużych podatników. Swoją właściwością obejmie:

 • podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe,
 • banki państwowe i banki w formie spółek akcyjnych działające na podstawie przepisów ustawy – Prawo bankowe,
 • zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
 • jednostki działające na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 • jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • osoby fizyczne, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 50 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego.

Mimo wysokich przychodów w KWUS nie będą się rozliczały:

 • publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej,
 • samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce komunalnej.

Jak wynika z odpowiedzi MF na pytanie redakcji, podatnicy, którzy będą podlegali pod ten urząd, zostaną do niego przeniesieni bez potrzeby składania aktualizacji VAT-R. Podatnicy zostaną powiadomieni, że zostali przeniesieni do tego urzędu.

Podatnicy i płatnicy będący we właściwości Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie otrzymają listy powitalne, w których zostaną powiadomieni o zmianie właściwości organu podatkowego, gdzie również będą wskazane dane kontaktowe oraz wszelkie informacje ułatwiające korzystanie z dostępnych form komunikacji.

Ponadto będzie działać 19 wyspecjalizowanych urzędów w całym kraju, które swoją właściwością obejmą m.in. banki spółdzielcze, oddziały lub przedsiębiorstwa zagraniczne.

 1. Załatwianie spraw w okresie przejściowym

 

Postępowania podatkowe, kontrole podatkowe, czynności sprawdzające oraz inne sprawy podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, rozpoczęte i niezakończone do 1 stycznia 2016 r., podlegają załatwieniu przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. (czyli przez dotychczasowy urząd).

Tak samo wygląda sytuacja w przypadku zwrotów VAT niedokonanych przed 1 stycznia 2016 r. Będą dokonywane przez urzędy właściwe w zakresie VAT do 31 grudnia 2015 r.

 

 1. Nowy formularz VAT-R

 

W związku z tymi zmianami od 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywać wersja 12 formularza VAT-R. Jednak do 30 czerwca 2016 r. będzie można składać poprzednią wersję (11). Używanie „starej” wersji VAT-R nie zwalnia podatnika z ustalania właściwości urzędu według nowych zasad.

 

 

                                                                                                                                       Źródło: Inforlex